Privacy Verklaring

 

Vanwege de nieuwe wet AGV is Coachpraktijk De Lichttempel (hierna te noemen DL) per 25 mei 2018 verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

DL heeft daarvoor ook altijd zorg gedragen voor correct en discreet gebruik van de bij haar bekende persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:
Havenweg 110

4905 AB Oosterhout

0610603326

www.delichttempel.nl

Esther König is verantwoordelijk voor toepassing van deze wet. Zij is te bereiken via:

info@delichttempel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
DL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delichttempel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Contact op te nemen via mail
• Verzenden van nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening
• Wegens wettelijke verplichting, zoals voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
DL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DL) tussen zit. DL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 11 en Microsoft Office 365.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Privacy verklaring

DL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens
- Personalia tot afzeggen nieuwsbrief en/of wettelijke bewaartermijn.
- Adres tot afzeggen nieuwsbrief en/of wettelijk bewaartermijnen/of uw verzoek.
- Telefoonnummer tot 7 jaar na afspraak of op uw verzoek.
- Geboortedatum tot 7 jaar na afspraak en/of op uw verzoek.                                                            
- Gegevens verstrekken aan derden.


DL verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In principe is er geen sprake van noodzakelijkheid van delen van persoonsgegevens buiten de financiële administratie om.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delichttempel.nl
• Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, tot uiterlijk twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@delichttempel.nl

 

 

Klacht indienen
DL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons